Szukaj
  • Cichosz

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Stowarzyszenie Cichosz z Cichostowa, wpisano do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000706962 dnia 30.11.2017. Siedziba stowarzyszenia Cichosz mieści się pod adresem Cichostów kolonia 8, 21-210 Milanów, powiat parczewski, województwo lubelskie.


Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia Cichosz są:

• Prezes Zarządu: Konrad Dąbrowski

• Sekretarz: Aleksandra Stefaniuk

• Skarbnik: Natalia Wojciechowska


Działania Stowarzyszenia opierają się na przyjętym statucie, ma osobowość prawną i jest powołane na czas niekreślony. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego.


Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju sołectwa Cichostów oraz wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności:

A) promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,

B) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między okolicznymi wsiami,

C) wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych sołectwa,

D) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,

E) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

F) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,

G) wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się,

H) promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej


W 2020 roku Stowarzyszenie Cichosz w Cichostowie realizując swoje cele statutowe, organizowało i uczestniczyło w licznych projektach do których zaproszono członków stowarzyszenia, ich rodziny, mieszkańców wsi oraz gminy Milanów i powiatu parczewskiego.


Działania stowarzyszenia opierały się przede wszystkim na pozyskiwaniu dotacji i grantów finansowych. Darowizny które otrzymało stowarzyszenie przeznaczone zostały na sfinansowanie działań na rzecz lokalnej społeczności. Środki przeznaczone zostały na:

- nagrody

- materiały szkoleniowe

- poczętunki podczas spotkań

- materiały biurowe


W 2020 roku Stowarzyszenie Cichosz zrealizowało następujące zadania:

a) Warsztaty z kuchni indyjskiej prowadzone przez Roberta Sulkiewicza

b) Turniej dla dzieci i dorosłych w tenisa stołowego

c) Z kart historii Milanowa i rodu Czetwertyńskich – spotkanie w LO w Parczewie

d) Wystawa dot. Gminy Milanów – wspólnie z PBP-CK w Parczewie

e) Dzień kobiet – spotkanie dla mieszkańców zorganizowane wspólnie z KGW Cichostów

f) Dzień dziecka dla dzieci z sołectwa Cichostów

g) Powitanie lata w Cichostowie – wycieczka rowerowa

h) III piknik sąsiedzki – organizacja imprezy z Wójtem Gminy Milanów, OSP Cichostów

i) III sąsiedzki wyścig rowerowy – impreza cykliczna

j) Pozyskanie środków z BGK na budowę groty solnej.

k) Sprzątanie świata – Polska 2020

l) Kultura drogą do Niepodległości – II edycja (partnerzy: Gmina Milanów, Powiat Parczewski, GBP w Milanowie, Przedszkole Samorządowe w Milanowie, Sołectwo Milanów)

m) Mikołaj w sołectwie Cichostów


W 2020 roku dzięki organizacji wielu czynów społecznych udało się uporządkować teren SKR (sztuka-kultura-rozwój). Od początku roku na placu były przeprowadzane prace ziemne, wycinka krzaków oraz została posadzona trawa. We wrześniu przeprowadziliśmy wraz z mieszkańcami sprzątanie wsi i porządkowanie terenu wokół świetlicy. Pomagaliśmy w organizacji i promocji lokalnych wydarzeń sportowych, kulturalnych i charytatywnych.. Na stronie internetowej informowaliśmy o bieżących sprawach gminy i sołectwa Cichostów, promowaliśmy lokalne wydarzenia oraz publikowaliśmy ważne dla lokalnej społeczności komunikaty. Stowarzyszenie zachęcało do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych.


Gospodarkę finansową Stowarzyszenia Cichosz prowadzi w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.2016.1047). Rokiem obrachunkowym dla naszego Stowarzyszenia jest okres od 1. Stycznia do 31. grudnia danego roku.


Obowiązująca sprawozdawczość to:

• bilans na dzień 31 grudnia

• rachunek zysków i strat

• informacja dodatkowa


Zgodnie z art. 50 pkt 2 Ustawy o rachunkowości, nie spełniając dwóch wymaganych warunków, Stowarzyszenie nasze sporządza bilans i rachunek zysków i strat systemem uproszczonym.Dane uzupełniające do bilansu:

W 2020 roku źródłem przychodów Stowarzyszenia Cichosz były:


• składki członkowskie 0,00

• darowizny 2400,00

• granty 27557,00

• dotacje 5000,00

• inne 2063,47

ogółem przychody 37020,47


W kasie skarbnika na dzień 31.12.2020 znajduje się 349,41zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło O osób.


Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

WPROWADZENIE 2020 CICHOSZ
.pdf
Download PDF • 280KB
BILANS 2020
.pdf
Download PDF • 201KB
RZIS 2020
.pdf
Download PDF • 281KB
INFORMACJA DODATKOWA 2020 CICHOSZ
.pdf
Download PDF • 495KB36 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie